Home

Kovy alkalických zemin pracovní list

Pracovní list. Kovy alkalických zemin. 1. Doplňte do textu chybějící pojmy. Kovy alkalických zemin jsou prvky nacházející se v _____ skupině. Někdy se mezi ně ale zařazují jen Ca, Sr a Ba. Obsahují ve valenční vrstvě ____ elektron/y. Obecná elektronová konfigurace valenčních elektronů je _____, kde n je číslo periody Jak rychle začít s on-line výukou Náš tým ITveSkole.cz dlouhodobě podporuje pedagogy a je připraven Vám pomoci. Přihlašte se na sérii webinářů 4 X 90 MIN na téma Office 365 a Microsoft Teams pro ZŠ a G-Suite a Google Classroom pro ZŠ CHARAKTERISTIKA Jsou to prvky II.A skupiny: Ca, Sr, Ba, Ra Mají 2 valenční elektrony Do této 2. skupiny patří i Be a Mg, oba se liší svými vlastnostmi od ostatních kovů alkalických zemin Beryllium je tvrdé, křehké a špatně vede teplo a elektrický proud Hořčík je lehký , tažný Ostatní jsou měkké, reaktivní, jejich soli barví plame Kovy alkalických zemin Druhá hlavní podskupina. Druhou hlavní podskupinu periodické soustavy tvoří těchto 6 prvků: berylium, hořčík, vápník, stroncium, baryum a radioaktivní radium.Beryllium a hořčík patří mezi kovy, ostatní prvky druhé skupiny se označují jako kovy alkalických zemin.. Elektronová konfigurace valenčních elektronů je ns 2 (n = číslo periody.

Pracovní list: Kovy a jejich slitiny 1. Mezi charakteristické vlastnosti kovů nepatří: a) kovy vedou elektrický proud b) kovy tvoří většinu prvků c) všechny kovy jsou za běžných podmínek pevné látky d) kovy vedou teplo 15. nejreaktivnější z kovů alkalických zemin, radioaktivní kovový prvek, zdroj jeho záření se. Pracovní listy 44188; Výukové materiály 92745; Multimédia 2062; Ostatní 2184; Detail materiálu. Kovy alkalických zemin. DUM číslo 95277. Nová. Oxidy kovů alkalických zemin MO jsou bílé látky s krystalovou strukturou chloridu sodného, vyskými body tání (CaO 2613 °C, SrO 2430 °C a BaO 1923 °C) a převážně iontovým charakterem vazeb. Jejich reaktivita výrazně závisí na velikosti částic, s vodou ochotně poskytují hydroxidy M(OH) 2. Oxid vápenatý CaO (pálené vápno) se připravuje termickým rozkladem.

Kovy alkalických zemin 1 - skolanehvizdy

KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN II. A SKUPINA (Ca, Sr, Ba, Ra, Be, Mg) Hořčík Mg Výskyt : v nerostu magnezitu Vlastnosti : - lehký, středně tvrdý kov, špatný vodič - je součástí chlorofylu, důležitý prvek v živých organismech - projevy nedostatku hořčíku - podrážděnost, nespavost, trávicí problémy; příjem - fíky,. Jedná se o výukovou prezentaci doprovázenou otázkami, úkoly, aktivitami a odkazy na videa. Prezentace by měla sloužit jako obrazová a textová podpora k výuce Prvků II. A skupiny (beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin). Vhodná je i pro maturanty z chemie, či pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám. Prezentace je snadno upravitelná dle konkrétního ŠVP Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Publikováno 20.9.2016 20.9.2016 Romana Špačkov. Otázka: I.A skupina - s 1 prvky, II. A skupiny - s 2 prvky Předmět: Chemie Přidal(a): net I.A skupina - s 1 prvky. Li, Na, K, Rb, Cs, Fr (radioaktivní) = ALKALICKÉ KOVY; valenční sféra ns 1 - snaží se získat EK vzácného plynu a odštěpí jeden elektron - kationy M +; silně elektropozitivní, malá izonizační E, (nízká hodnota elektrononegativity - ve. Kovy alkalických zemin, mimo beryllium, se v malém množství vyskytují také v mořské vodě, odkud se dají získávat, avšak jejich hlavním zdrojem v přírodě jsou jejich minerály. Získávání a výroba. Kovy alkalických zemin se získávají především z hornin nebo jejich minerálů

DUMY.CZ Materiál Kovy alkalických zemin

Kovy. Ještě jednou přečíst v učebnici str. 55 - 59 (opakování nezaškodí!) (Zápis . vytisknout. a . nalepit. Pracovní list . vytisknout, vypracovat, nalepit. Datum dle rozvrhu. Pracovní list = test vypracovat. Odeslat zpět na email. Videa: Alkalické kovy a kovy alkalických zemin - barvení plamene. https://www.youtube.com. Vysoká reaktivita s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, práškovými kovy, redukčními činidly a zásadami. 10.2. Chemická stabilita Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 kPa) stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: vysoké teploty. Rychlost rozkladu podporuje teplota a obsah nečistot. BEZPEČNOSTNÍ LIST Žáci vyzkouší, jak kationty alkalických kov ů a kov ů alkalických zemin barví plamen. Žáci sledují vlastnosti alkalických kov ů. Žáci pozorují reakci sodíku a draslíku s vodou a za pisují tuto KOH_32_5_uhlík, alkalické kovy - pracovní list Author PRACOVNÍ LIST Název pracovního listu Kovy alkalických zemin  Číslo pracovního listu SP- A06-PL13-HL  Projekt Svět práce v každodenním životě  Číslo projektu CZ.1.07/1.1.26/02.0007  Aktivita Poznáváme chemii  Předmět Chemie  Třída 2. ročníky G/2 a G/4 Kovy s 2 - beryllium, hořčík a kovy alkalických zemin. Historie objevů a původ názvů prvků. Výskyt prvků. Biochemické vlastnosti prvků s 2. Celková charakteristika kovů s 2 a jejich porovnání s kovy s 1. Beryllium a jeho sloučeniny. Hořčík a jeho sloučeniny. Kovy alkalických zemin a jejich sloučenin

Pracovní list na téma Alkalické kovy a Kovy alkalických zemin najdeš ke stažení (zde). NOVÉ (15. 5.) Pracovní list na téma významné kovy najdeš ke stažení (zde) Kovy alkalických zemin. Pracovní list týkající se prvků 2. skupiny. Pracovní list je určen pro žáka gymnázia jako motivační a aktivizující prvek při hodině chemie. Pracovní list lze vyplňovat jak individuálně, tak ve skupině, a to ve všech RNDr. Alena Laubeová, publikováno 6.12.2010 13:21, zhlédnuto 6965×, hodnocení Konfigurace valenčních elektronů: ns 2, kde n = 4 až 7 Kovy alkalických zemin, tj. vápník (Ca), stroncium (Sr), baryum (Ba) a radium (Ra) jsou stříbrobílé, poměrně měkké kovy (tvrdostí odpovídající olovu). Z hodnot standardních redoxních potenciálů v tabulce vyplývá, že. jsou to kovy neušlechtilé, které snadno odevzdávají své dva valenční elektrony

 1. Online cvičení | 1. stupeň. Procvičujte vše, s čím se ve škole setkají vaši nejmenší školáci. Najdete zde cvičení z matematiky, českého jazyka, prvouky i angličtiny, přírody a společnosti, která odpovídají jednotlivým školním tématům prvního stupně
 2. Obecné vlastnosti: - II.A skupina, patří sem: Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra - elektronová konfigurace ns2, - mají dvojnásobný počet vazebných elektronů a menší atomové poloměry než s1 prvky → vyšší bod tání, hustoty, tvrdší, křehké.
 3. - přečíst v učebnici na str. 68-70, poté zápis - umístěny ve 2. (II.A) skupině PSP - vápník Ca, stroncium Sr, baryum Ba a radium Ra, řadíme i beryllium Be a hořčík Mg - v přírodě se vyskytují pouze ve sloučeninách Hořčík Mg - vázaný v nerostu magnezi
 4. Pracovní list Předmět: chemie Ročník: osmý Opakování vzdělávacího celku: kovy 1. Pokud máte možnost, podívejte se na tato zajímavá videa. Jsou to opakovací videa + najdeme zde i různé sloučeniny těchto kovů, kterými se budeme zabývat později. Pozn: nic si do sešitu nepište Kovy
 5. Jsou umístěny v II. A skupině periodické tabulky, patří mezi ně beryllium, hořčík, vápník, stroncium, baryum a radium. Významné jsou hořčík a vápník. Hořčík - výskyt, vlastnost, využití -uč. str. 59 Vápník - výskyt, vlastnost, využití -uč. str. 59 Domácí úkol - pracovní list Kovy

Kovy alkalických zemin - prvk

REAKCE KOVŮ ALKALICKÝCH ZEMIN GYMNÁZIUM POLIČKA Strana 1 Kovy alkalických zemin jsou prvky II. A skupiny periodického systému prvků. Mezi nejvýznamnější prvky této skupiny patří vápník a hořčík, které jsou biogenními prvky. Pracovní postup: Asi 3 cm 3 vápenné vody nalijeme do dvou zkumavek. Do roztoku v prvn Kovy alkalických zemin a) přečti si v učebnici str. 59 b) připom eň si pokus, který jsme dělali s hořčíkem v jedné z prvních hodin chemie, kdy jsme Vypracuj pracovní list - vždy 1 správná odpověď (je na 3. straně tohoto dokumentu). B uď si h Na 2. stránce tohoto dokumentu máš zápis a na 3. stránce pracovní list. 2 Zápis: KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN - řadíme prvky 2. (II.A) skupiny PSP - Ca, Sr, Ba, Ra, (také Be, Mg,i když vlastnostmi jsou od ostatních odlišné) výskyt - pouze ve sloučeninác Kovy - opakování Pracovní list Řešení. 1. a/ vedou elektrický proud b/ vedou teplo c/ tažnost, kujnost 2. Bronz je slitina mědi a cínu

DUMY.CZ Materiál Kovy alkalických zemin

Tyto kovy alkalických zemin jsou prvky umístěné ve skupině IIA periodické tabulky prvků. Jedná se o druhý sloupec tabulky. Seznam prvků, které jsou kovy alkalických zemin je krátká. V pořadí rostoucí atomové číslo, šest jmen elementů a symboly jsou následující Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1, H290 Dráždivost pro kůži, Kategorie 2, H315 Podráždění očí, Kategorie 2, H319 Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Katalog č. 11454

Kovy alkalických zemin Ca,Mg Metodický list • Druh materiál: výuková prezentace doprovázená otázkami a úkoly. • Cíl: Prezentace je určena jako obrazová a textová podpora kvýuce kovů. • Jednotlivé snímky jsou doplněny animacemi, které umožňují učitel Zabráňte styku s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, práškové soli kovů, práškový Al, Zn, Be, nutno zabránit stlačení látky ve směsi se vzduchem nebo kyslíkem 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit reakce s alkalickými kovy reakce s kovy alkalických zemin 10.3. Možnost nebezpečných reakc Látky a směsi korozivní pro kovy, Kategorie 1, H290 Dráždivost pro kůži, Kategorie 2, H315 Podráždění očí, Kategorie 2, H319 Plný text H-údajů uvedených v tomto oddíle viz oddíl 16. BEZPEČNOSTNÍ LIST podle nařízení (ES) č. 1907/2006 Katalog č. 16031 Kovy alkalických zemin a alkalické kovy (3) Alkalické kovy (2) Kovy alkalických zemin (1) Pentely (2) Přechodné prvky (12) I.B skupina (Cu, Ag, Au) (3) triáda železa (Fe, Co, Ni) (1) VI.B skupina (Cr, Mo, W) (4) VII.B skupina (Mn, Tc, Re) (4) Tetrely (2) Triely (2) Vodík, kyslík a jejich sloučeniny (3) Biochemie (14) Enzymy a. Chemické experimenty s kovy alkalických zemin a jejich sloučeninami ve výuce chemie Chemical experiments with alkaline earth metals and their compounds in the chemical education. Anotace: Práce se zabývá problematikou skupiny kovů alkalických zemin. Je rozdělena na část teoretickou, praktickou a didaktickou

Sloučeniny kovů alkalických zemin - Masaryk Universit

Alkalické kovy leží v I.A skupině PSP. a) Uveď značky prvků, které označujeme jako alkalické kovy. lithium sodík draslík rubidium cesium franciu Zabraňte styku s: kyselinami, alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, práškovými kovy, oxidačními činidly. Může mít tyto následky: bouřlivá reakce, rozklad. 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Teplota nižší než 5°C a vyšší než 30°C, přímý sluneční svit. 10.5 eslučitelné materiál

Prvky II. A skupiny - Digitální učební materiály RV

 1. (Ca, Mg) nebo hliník Al
 2. Pracovní listy, p řípravy na písemné práce, p rocvičování příkladů Pracovní listy (PL) Slouží k opakování učiva. Je to přehled učiva příslušného tématického celku ve formě otázek, doplňovaček, křížovek atd. Žáci ho vyplňují v hodinách nebo jako domácí úkoly. Výsledky jsou vždy zkontrolovány
 3. . Druh učebního materiálu: Pracovní list Soulad se ŠVP: Je plně v souladu se ŠVP - Strom Rozvíjené klíčové kompetence
 4. v práškové form ě,slou čeniny amoniaku,kyanidy
 5. Mendělejevova periodická tabulka prvků. Online verze periodické tabulky s popisem chemických vlastností prvků

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin Maturitní otázky

 1. a jejich sloučeninami ve výuce chemie: Other Titles: Chemical experiments with alkaline earth metals and their compounds in the chemical education: Authors: Lecjaksová, Andrea: Advisor: Sirotek, Vladimír: Referee: Štrofová, Jitka: Issue Date: 2015: Publisher: Západočeská univerzita v.
 2. halogeny chalkogeny vzácné plyny tráda ţeleza triáda lehkých platinových kovů triáda těţkých platinových kovů kovy Doplňování slepé PSP pracovní list - chemická vazba I., II. a opakování práce s modely - sloučenin
 3. a jejich sloučeniny; p-prvky. Pracovní listy ke stanovení fyzikálních veličin organických sloučenin; Biochemie. Sacharidy. Acetylidy alkalických kovů a kovů alkalických ze

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful Kovy a polokovy - test: Kovy alkalických zemin: Kyselost a zásaditost látek - DUMY.cz - prezentace: Laboratorní sklo a nářadí - prezentace: Model atomu: Znečištění ovzduší - prezentace, pracovní list: Titulní stránka Kalendář.

Na co se zaměřit - Kovy alkalických zemin. hořčík - vlastnosti, využití, význam v přírodě, lat. název; vápník - znát lat. název, zdroj vápníku pro člověka - které potraviny (alespoň 3) Pracovní sešit. str. 37, cv. 1,2; Nepovinn Reakce s alkalickými kovy. Reakce s kovy alkalických zemin. Směsi par/vzduchu jsou při větším zahřátí výbušné. Při zahřívání se mohou uvolňovat hořlavé směsi par. 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Oxidační činidla Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. 10.5 Neslučitelné materiál Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. Přečtěte si v učebnici s. 58 - 59, udělejte si zápis do sešitu. Soustřeďte se na kovy - Li, Na, K; Ca, Mg. V příloze posílám pracovní list, který vypracujte a pošlete do 17. 4. 2020 na e-mail d.r.ukoly@seznam.cz. Periodická soustava prvků: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18; H 1: Alkalické kovy: Kovy alkalických zemin: Přechodné prvk

Reakce s alkalickými kovy. Reakce s kovy alkalických zemin. 6P VLSDU Y]GXFKXMVRXS LY WãtP]DK iWtYêEXãQp 3 L]DK tYiQtVHPRKRXXYRO RYDWKR ODYpVP VLSDU 10.4 Podmí QN\ NWHUêPMHW HED]DEUiQLW R[LGDþQtþLQLGOD Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. 1HVOXþLWHOQpPDWHULiO\ 2[LGXKHOQDWêDR[LGXKOLþLWê 1HEH]SHþQpSURGXNW\UR]NODG Periodická tabulka prvků, nebo též periodická soustava prvků, je uspořádání všech chemických prvků v podobě tabulky, ve které jsou prvky seskupeny podle rostoucích protonových čísel, elektronové konfigurace a cyklicky se opakujících podobných chemických vlastností.Řídí se tzv. periodickým zákonem, který roku 1869 publikoval Dmitrij Ivanovič Mendělejev, jenž. Magnesium - jeho značka je Mg a byl objeven roku 1755. Leží na 12. místě periodické soustavy prvků. Patří mezi nepřechodné prvky II. A skupiny, tzv. kovy alkalických zemin. Charakteristika - Dva Celý referá pro nepřihlášené: přečíst učebnici str.58-59- Alkalické kovy a kovy alkalických zemin a udělat výpisky do sešitu PRACOVNÍ PŘÍLEŽITOSTI AKTUÁLNĚ ZE ŠKOL alkalické kovy, kovy alkalických zemin, triely, tetrely, pentely, halogeny, vzácné plyny, chalkogeny, periodická tabulka prvků, skupiny prvků 2014-01-24 Výpočet koncentrac

I.A skupina - s1 prvky, II.A skupiny - s2 prvky Studijni ..

 1. Pracovní list - dvouprvkové sloučeniny - vzorce - vypracovala Mgr. Alena Havranová Základní pojmy: oxidační číslo, halogenidy, oxidy, sulfidy Test - Mladý chemik - vypracovala Mgr. Alena Havranov
 2. 1) Nejdříve si zkontrolujte váš pracovní list, připsala jsem i nějaké komentáře, tak si je prosím přečtěte. BUDE ZASLÁNA DO E-MAILU 2) Udělejte si do sešitu zápis - KOVY ALKALICKÝCH ZEMIN učebnice str.59 (zápis mi neposílejte
 3. , práškovými kovy, redukčními činidly a zásadami. 10.2. hemická stabilita Za normálních podmínek (20 °C; 101,3 kPa) stabilní. Vyhněte se těmto podmínkám: vysoké teploty. 10.3. Možnost nebezpečných reakc
 4. ; kovy vzácných ze
 5. . III.A skupina - triely. IV.A skupina - tetrely. V.A skupina - pentely

Bezpečnostní list podle 1907/2006/ES, Článek 31 Datum vydání: 15.10.2015 Číslo verze 1 Revize: 15.10.2015 Pracovní ochranné oblečen alkalické kovy a kovy alkalických zemin mohou způsobovat poţáry nebo výbuchy Modul Články Metodického portálu RVP.CZ. Název materiálu Anotace Autor Typ příspěvku O jazyce Hodnocení Komentář

Kovy alkalických zemin - Wikipedi

17. 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Kovy; 19. 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; 24. 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Oxidační číslo; 25. 3. 2020 ke stažení zde - téma hodiny: Názvosloví oxidů; Pracovní listy k samostudiu: Pracovní list Kovy ke stažení - ve.

Kovy alkalických zemin - Masaryk Universit

Bakaláři Pracovní list Videokonference - SKYPE - pátek 5/6 v 13:00 hodin . Samostudium Ch G r Kovy alkalických zemin - učebnice str. 59 (přečíst + výpisky do sešitu, umět značky Ca a Mg) Google classroom Výpisky Neposílat Bi P a 1/Pavoukovci 2/ opakování kroužkovců- test místo online výuky 1/učebnice str. 67-6 Nesmí přijít do styku se silnými kyselinami - uvolňuje oxid uhličitý; s práškovým hliníkem, kovy alkalických zemin v práškové formě, organickými nitrosloučeninami, vápnem, neželeznými kovy (hliník, zinek, cín) a jejich slitinami - koroze, fluorem a roztaveným lithiem. Strana 5/ Zabránit styku s alkalickými kovy, kovy alkalických zemin, práškové soli kovů, práškový Al, Zn, Be atd. Neslučitelné materiály: Vzduch, Oxidační činidla. VÍCE: Příznaky. Při vysokých koncentracích může způsobit dušení. Symptomy mohou zahrnovat i ztrátu mobility anebo vědomí

Nevhodné pracovní materiály: kovy, kovové slitiny, hliník, zinek, cín, různé plasty 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit zahřívání, vlhkost, chránit před přístupem vzduchu a vlhkosti 10.5 Neslučitelné materiály kovy, lehké kovy, kyseliny, nitrily, kovy alkalických zemin v práškové formě, sloučenin PRVKY II.A SKUPINY = Kovy alkalických zemin. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra (Běžela Magda kaňonem, srazila banán rádiem) vlastnosti: Ra je radioaktivní plyn - barví plamen: Ca - cihlově červeně, Sr - purpurově červeně, Ba - zeleně. mají 2 valenční elektrony ( snadno se jich zbavují. Hořčík (Mg Pracovní expoziční limit (OEL), 8 h TWA: 10 mg/m3 (celkový prach) kovy alkalických zemin v práškové formě, organické nitrosloučeniny, vápno, neželezné kovy (hliník, zinek, cín) a jejich slitiny - koroze (v přítomnosti vody nebo vlhkosti), fluor, roztavené lithium

Chemie - Metodický portál RVP

 1. (Na, Ca), tedy látky obsahující iontovou vazbu, jež jsou velmi pevné, tvrdé a křehké, snadno podléhají.
 2. najdeme prakticky v každé z kategorií odpadních elektrických a elektronických zařízení, jak je definuje evroá směrnice (2012/19/EU). Prvek europium je například důležitým kovem, který se používá pro výrobu LED osvětlení
 3. chalkogeny halogeny vzácné plyny prvky přechodné prvky nepřechodné vnitřně přechodn.
 4. atp.

Kovy - Wikipedi

20.13.23 Alkalické kovy a kovy alkalických zemin; kovy vzácných zemin, skandium a yttrium; rtuť 20.13.24 Chlorovodík; oleum; oxid fosforečný; ostatní anorganické kyseliny; oxid křemičitý a siřičitý 20.13.25 Oxidy, hydroxidy a peroxidy; hydrazin a hydroxylamin a jejich anorganické soli. Pracovní oblast. 4 Administrativa. 4 Lidské zdroje a personalistika K dispozici je pracovní list na skloňování přídavných jmen - s přehlednou tabulkou a pomůckou pro začátečníky. Lze využít jako výklad, jako opakování, jako samostatnou práci - záleží na potřebách konkrétního žáka v konkrétní situaci Vodík, chemický prvek H. Popis, fyzikální a chemické vlastnosti. Výskyt v přírodě, minerály. Průmyslová výroba, alternativní výrobní postupy, metody rafinace, laboratorní příprava a praktické využití vodíku

Prvky II.A skupiny - test - webzdarm

KOVY - rozdělení kovů + významné kovy uč. str.55-57 + nahlédni na obrazky v učbnici + Pracovní sešit- str.44-45 úkoly od 30.3. a) Alkalické kovy - vytiskni zápis, přečti si v učebnici, pusť si vide Silné oxidační prostředky, alkalické kovy a kovy alkalických zemin mohou způsobovat poţáry nebo výbuchy. · 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Chraňte před horkem, jiskrami a vysokými teplotami. · 10.5 Neslučitelné materiály: Alkalické kovy nebo kovy alkalických zemin - práškový Al, Zn, Mg atd

Bezpečnostní List - PEROXID VODÍK

Kovy, polokovy nekovy - pracovní list. Hlavní složkou skla je: hořčík, křemík, arsen nebo germanium? Který z polokovů se dříve používal k travičství? Jaká forma uhlíku se používá při průjmových onemocněních? Z jakých kovů je složena pájka? Který z nekovů se používá v lékařství k uchovávání krve S alkalickými kovy. 10.4 Podmínky, kterým je t řeba zabránit Zah řívání (rozklad). 10.5 Neslu čitelné materiály Kovy alkalických zemin, práškové kovy, oxidy dusíku, amidy, kyselina chloristá, kyselina dusi čná, azid sodný, kyslík, hliník. 10.6 Nebezpe čné produkty rozkladu V p řípad ě požáru viz kapitola č.

gymnaziumhranice.c

ELU

2017 píšeme písemku (Sn, Pb, Al, alkalické kovy, kovy alkalických zemin) K dostudování problematiky doporučuji projekty: www.prvky.com. www.chemickeprvky.cz (V případě jaakýchkoliv nejasností neváhejte přijít na konzultaci.) 24. 9. 2017. Přehledné tabulky k opakování názvosloví:Názvosloví_přehled.pdf (78942 Kovy alkalických zemin Ca, Sr, Ba, Ra. Chalkogeny O, S, Se, Te,Po. Lantanoidy prvky s protonovým číslem 58 až 71. Transurany prvky stojící v řade za uranem. Platinové kovy. Kovy alkalických zemín: Kovy alkalických zemín sú znázornené na zelenom podklade podobne ako alkalické kovy, nakoľko majú niektoré spoločné vlastnosti. Kovy alkalických zemín sú prvky 2. skupiny a patrí sem beryllium, horčík, vápnik, stroncium, baryum a rádium. Berýlium (Beryllium), 4 Be predstavuj 2.4. Sorbenty obsahující kovy alkalických zemin 2.4.1. Vápníkové materiály 2.5. Sorbenty obsahující přechodové kovy 2.5.1. Železo a oxidy železa 2.5.2. Oxid zinečnatý kovů alkalických zemin a oxidy přechodových kovů samot-ných nebo v kombinaci s různými nosiči, případně přírodní.

8 Chemie - Každý umí něco nejlép

V dnešní době si většina lidí neuvědomuje důležitost chemie. Když se před nějakým člověkem zmíníte o chemii, vybaví se mu učení složitých vzorců, značek chemických prvků a spousty chemických rovnic a zákonů. Abychom takto nepůsobili na žáky v dnešní době, je důležité podtrhnou jejich zájem o chemii a získat si je tak na svou stranu Bouřlivá reakce s: Alkalické kovy, Kov alkalických zemin, Anhydrid kyseliny octové, Peroxidy, Oxidy fosforu, Silný oxidant, Kyselina dusičná, Dusičnan, Chloristany, => Výbušné vlastnosti 10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Záka Prˇi kontaktu s kovy se mu˚zˇe tvorˇit vodík (nebezpecˇí exploze!). V prˇípadeˇ pozˇáru mu˚zˇe dojít k tvorbeˇ: oxidy síry. voda, alkalické kovy, alkalické sloucˇeniny, amoniak, kovy alkalických zemin, zásady, kyseliny, sloucˇeniny alkalických zemin, kovy, kovové slitiny, oxidy fosforu, fosfor, hydridy

Alkalické kovy a kovy alkalických zemin

kyslíkem a se vzdušnou vlhkostí, kontakt s lehkými kovy, vysoké teploty (hrozí exploze tlakové nádoby) 10.5 Neslučitelné materiály oxidující látky, silné kyseliny, kovy (zejména alkalické a kovy alkalických zemin), chlór, kyslík 10.6 Nebezpečné produkty rozklad Barevně označené je skupenství prvků, radioaktivita a rozlišení na kovy, alkalické kovy, kovy alkalických zemin, polokovy, nekovy a vzácné plyny. Druhá strana tabulky uvádí u prvků protonové číslo, značku, elektronovou konfiguraci a latinský název Reakce s alkalickými kovy. Reakce s kovy alkalických zemin. 3 L]DK tYiQtVHPRKRXXYRO RYDWKR ODYpVP VLSDU 3RGPtQN\ NWHUêPMHW HED]DEUiQLW R[LGDþQtþLQLGOD Kyseliny. Alkalické kovy a kovy alkalických zemin. 1HVOXþLWHOQpPDWHULiO\ 2[LGXKHOQDWêDR[LGXKOLþLWê 1HEH]SHþQpSURGXNW\UR]NODGX ODDÍL 11: Toxikologické informac

 • Onedrive plan 1.
 • Dispečer synonymum.
 • Gps 305.
 • Lektorský kurz dům jogy.
 • Forpsicom.
 • Co pomáhá na akné.
 • Recepty se stévií.
 • Malířský stojan ostrava.
 • Mexické kartely mučení.
 • Matrace ikea.
 • Retrofaryngeální absces.
 • Yamaha yzf r1 motorkari.
 • Brusleni kobra.
 • Wikipedia rak.
 • Leasing pro studenty.
 • Praktiky scientologie.
 • Neuropatie močového měchýře.
 • Nejlepší font na vizitky.
 • Az kvíz soutěž.
 • Poukazy pro partnera.
 • Ricky martin maria.
 • Zip password cracker mac.
 • Šafrán pěstování.
 • Agroportal24h.
 • Velikonoce 2013.
 • Cesta kolem světa za 80 dní kniha referát.
 • Stát referát.
 • Kaple svatého jiří ve windsoru.
 • Abiotické podmínky života wikipedia.
 • Css placeholder size.
 • Piskoviste parez.
 • Kácení stromů horolezeckou technikou ceník.
 • Přeprava kol v mhd hradec králové.
 • Štěpená kyselina listová.
 • Recepty se stévií.
 • Prezident 2012.
 • Opruzeniny pod brichem.
 • Zelvy ninja dracik.
 • Mikulášský jarmek valašské klobouky 2017.
 • Christina aguilera parfém 75ml.
 • Bitva ve filipínském moři.